top of page

Privacy Policy

 

TherapieCentrum Vledder – Fysiotherapie Vledder hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

TherapieCentrum Vledder – Fysiotherapie Vledder houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het doel is om zo goed mogelijk inzicht te verkrijgen in achtergronden, die met het ontstaan van uw klachten in verband gebracht zouden kunnen worden gebracht. Een ander doel bij Tinnitus is het verkrijgen van zoveel mogelijk informatie om anoniem te kunnen vergelijken met andere Tinnitus-patiënten om hier conclusies uit te kunnen trekken; dit wordt dus gebruikt voor onderzoek.

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, het verstrekken van informatie en het toesturen van een patiënt-tevredenheidsonderzoek.

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  • Gegevens betreffende de aanmelding voor fysiotherapie worden niet langer dan 3 maanden bewaard en daarna vernietigd. Aanmeldingsformulieren voor het TinnitusConcept blijven zolang – achter slot - bewaard tot duidelijk is dat het niet meer voor onderzoek gebruikt gaat worden. Onderzoeksgegevens worden anoniem verwerkt; de persoonlijke gegevens worden van de aanmeldingsformulieren verwijderd.

  • Uw dossier wordt 15 jaar bewaard; dit is wettelijk verplicht.

 

Als TherapieCentrum Vledder – Fysiotherapie Vledder zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

Sandra Posthumus

TherapieCentrum Vledder

Fysiotherapie Vledder

TinnitusConcept

 

Dorpsstraat 23, 8381 AM Vledder

Telefoon: 085 2013 223

info@therapiecentrumvledder.nl

bottom of page